مرکز فروش سیم و کابل
خانه / بایگانی برچسب: فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

بایگانی برچسب: فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن – فروش کابلهـای با دود کم- فروش کابلهای مقاوم در برابرآتش – فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن - فروش کابلهـای با دود کم- فروش کابلهای مقاوم در برابرآتش - فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن و تأخیر انداز در انتشار شعله (LSZH) ایـن نـوع کابلهـا نه تنها بـا خاصیت مقـاوم بودن در برابر انتشـار شـعله مشـخص میشـوند، بلکـه دارای خاصیت بدون هالـوژن نیز هسـتند.

توضیحات بیشتر »