مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم و کابل / فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن – فروش کابلهـای با دود کم- فروش کابلهای مقاوم در برابرآتش – فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن – فروش کابلهـای با دود کم- فروش کابلهای مقاوم در برابرآتش – فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن و تأخیر انداز در انتشار شعله (LSZH)

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن و تأخیر انداز در انتشار شعله (LSZH) ایـن نـوع کابلهـا نه تنها بـا خاصیت مقـاوم بودن در برابر انتشـار شـعله مشـخص میشـوند، بلکـه دارای خاصیت بدون هالـوژن نیز هسـتند. بنابرایـن خـواص خورندگـی مخـرب و سـمی بـودن آنهـا بسیار پایین است.

در هنـگام آتـش سـوزی، کابلهـای LSZH ،دود کـم و گازهای سـمی و اسـیدی بسـیار کمـی از خود منتشـر میکننـد، ولی ممکن است صدماتی به انسانها و تجهیزات گران قیمت وارد کنند. در مقایسـه بـا مـواد پلـی وینیل کلرایـد ( PVC )معمولـی، مواد LSZH بـا خـواص مقـاوم بـودن در برابـر انتشـار شـعله، کـم دود بـودن و خورندگـی مخـرب پاییـن، دارای کارآیـی بسـیار خوبی در هنـگام آتـش سـوزی هسـتند. اگرچه پلـی وینیـل کلرایـد معمولی دارای خواص مکانیکی و الکتریکی بهتری است.

نکته : در صنعـت کابلسـازی، کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن LSF ،یـا کابلهای مقاوم در برابر LSZH ،یـا کابلهـای با دود کم و یـا کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله آتـش ، همـه را با عنوان کابلهـای مانـدگار و فعـال در شـرایط آتـش سـوزی توصیـف میکنند.

فروش کابلهـای با دود کم و دودزایی کم LSF

فروش کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن - فروش کابلهـای با دود کم- فروش کابلهای مقاوم در برابرآتش - فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

فروش کابلهـای با دود کم و دودزایی کم LSF – فروش این نوع کابلها که میـزان هالـوژن کم و خورندگـی پایین در کابلهـای LSF آن باعث شـده اسـت کـه از نظرخاصیـت، مابیـن کابلهـای بـا خاصیـت مقـاوم بـودن در انتشـار شـعله و کابلهـای بـا خاصیـت LSZH قرار گیرند بسیار با استقبال بالایی روبرو شده است .

البتـه کابلهـای LSF ،میتواننـد شـامل هالوژن باشـند، اما مقدار هالــوژن آنهـــا بســـیار کمتــر از مقــدار هالــوژن موجــود در پلی وینیل کلرایــد (PVC )اسـت. کابلهـــای LSF بـه گونــه ای طراحی شـده اند که انتشـار شـعله و گازهـای سـمی و دودزایی آنها در هنگام آتش سوزی کاهش پیدا میکند.

مــواد LSF معمـولا از مخلـوط پلی وینیـل کلرایدی مقــاوم در برابـر انتشـار شـعله، بـه همـراه افزودنیهـای کلریدریـک اسـید و جـذب کننـده دود تولیـد میشـوند، به طـوری که این مـواد کارآیی کابلهای LSF را در شرایط آتش بهبود میبخشد.

فروش کابلهای مقاوم در برابرآتش(FR)

جهت خرید کابلهای مقاوم در برابرآتش (FR) با مشاوران فروش شرکت laksim حتما مشورت نمایید این کابلها مقـاوم در برابـر آتـش برای برقـراری کامـل و صحیح مدارهـای الکتریکـی مربـوط بـه سـرویسها و خدمـات اضطراری واجب و حیاتی، در هنگام آتش سوزی طراحی شده اند.
در ایـن کابلهـا ، یـک لایه نـوار میـکا ( tape Glass Mica ) به صـورت مارپیـچ بـر روی هـادی زده میشـود، بـه طـوری کـه این لایه از اتصـال کوتـاه بین فازهـا و همچنین بین فـاز و زمین حتی پس از آنکه عایق هادیها در آتش سوخت، جلوگیری میکند.

کابلهـای مقـاوم در برابر آتش بایسـتی تـداوم مـدار الکتریکی را حتـی هنگامیکـه آتـش سـوزی بـه همـراه پاشـیدن آب و یـا بـه همراه ضربات مکانیکی باشد، حفظ و برقرار نگهدارند .

فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله

فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله نیز در لیست فروش این شرکت بازرگانی laksim می باشد این کابلها کـه دارای خاصیـت تأخیر در انتشـار شـعله هسـتند به طـور عـام بـرای محلهایـی کـه امـکان انتشـار شـعله در امتـداد مسـیر کابل وجود دارد ولازم اسـت در این مکانها از انتشـار شـعله جلوگیری شود، طراحی شده اند. ایـن نـوع کابلهـا بـه دلیـل قیمـت پایین آنهـا، به طور وسـیعی بـه عنـوان کابلهـای مانـدگار و فعـال در شـرایط آتـش اسـتفاده میشـوند.

البتـه مهـم نیسـت کـه کابلهـا بـه صـورت تکـی و یـا دسـتهای نصـب شـوند، بـه هرحـال در هنـگام آتـش سـوزی، در انتشـار شـعله تأخیـر ایجـاد خواهـد شـد و آتـش بـه یـک ناحیـة کوچـک محـدود میگـردد. بنابرایـن، خطـر آتش سـوزی ناشـی از انتشار شعله، بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

اسـتانداردهای IEC مربـوط بـه مشـخصه مقاوم بـودن در برابر انتشار شعله

اسـتانداردهای مربوط به رفتـار کابل در شـرایط آتش را از نظر تأخیر در انتشـار شـعله به سـه طبقه بشـرح زیر تقسیم میکند:
۶۰۳۳۲-۱ IEC
IEC 60332-2
IEC 60332-3

کـه قسـمت ۱ و ۲ ایـن اسـتاندارد بـرای تشـخیص و تعییـن مشـخصات انتشـار شـعلة یک سـیم یا کابل تکی و قسـمت سـوم آن بـرای تشـخیص و تعییـن مشـخصات انتشـار شـعله بـر روی دسته ای از کابلها استفاده میشود.

فروش کابلهـای کـم دود

شما مشتری گرامی می توانید به سادگی از مسیر ارتباط با واحد ارتباط با مشتری شرکت بازرگانی laksim نسبت به سفارش و خرید کابلهـای کـم دود و بـدون هالـوژن – کابلهـای با دود کم- کابلهای مقاوم در برابرآتش – کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله مورد نظرتان اقدام بفرمایید. همچنین امکان دریافت مشاوره کاملا رایگان برای انتخاب نوع مناسب از میان انواع کابلهای کم دود قبل از خرید وجود دارد

فروش کابلهـای با دود کم
 فروش کابلهـای- کـم دود و بـدون هالـوژن
 فروش کابلهای تأخیر انداز در انتشـار شـعله
 فروش کابلهای مقاوم در برابرآتش

جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مدیرومشاوران فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon شماره موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ : 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

مطلب پیشنهادی

کیفیت محصولات سیم و کابل

کیفیت محصولات سیم و کابل

شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM به عنوان یکی از عاملین فروش محصولات سیم و کابل با بهترین کیفیت سیم و کابل می باشد و تا کنون با پروژهای زیادی در سراسر کشور همکاری داشته است و در صورتی که به دنبال مرکز فروش معتبر برای خرید با کیفیت محصولات سیم و کابل می باشید هم اکنون با کارشناسان واحد فروش ما تماس بگیرید